Privacy policy

Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności (obowiązująca od dnia 13 czerwca 2023 roku)

 

Webtechnika sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w szczególny sposób chroni poufność i prywatność powierzonych nam informacji. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności (dalej „Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób Webtechnika sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje i chroni przekazane nam dane osobowe.

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

 

1.1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Webtechnika sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-601) przy ul. Pstrowskiego 18/6, w Olsztyn KRS 0000816758 NIP 7393934848, REGON : 384986153.

 

Webtechnika sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

 

Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce Prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

1.2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala Webtechnika sp. z o.o. na świadczenie usług, a także na przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

 

Webtechnika sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w szczególności w celu:

 

- wykonania umowy o świadczenie usług w ramach portalu byy.pl. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z formularza kontaktowego podałeś Webtechnika sp. z o.o. dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez Webtechnika sp. z o.o. jest Twoja  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- w celu kierowania przez Webtechnika sp. z o.o. treści o charakterze marketingowym, polegający na dostarczaniu newsletterów w postaci wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach oraz newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

- obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadniony interes Webtechnika sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o Twojej historii zamówień - rejestracji na szkolenia / warsztaty, komunikacji z Webtechnika sp. z o.o. oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

- analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Webtechnika sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz sprzedażowych na potrzeby statystyk wewnętrznych i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.

 

1.3. Na jakiej podstawie Webtechnika sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Webtechnika sp. z o.o. ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- gdy Webtechnika sp. z o.o. ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, albo własne cele marketingowe podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Webtechnika sp. z o.o., np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

1.4. Czy przetwarzane są moje „szczególne dane osobowe”?

 

Webtechnika sp. z o.o. nie zbiera i nie gromadzi danych szczególnych kategorii. Danymi osobowymi szczególnej kategorii są dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

 

2. Automatyczne gromadzenie informacji i pliki cookie

 

W niektórych przypadkach Webtechnika sp. z o.o. i dostawcy usług dla Webtechnika sp. z o.o. wykorzystują pliki cookie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na portalu Webtechnika sp. z o.o..pl. Gromadzenie tego typu informacji pozwala Webtechnika sp. z o.o. na usprawnienie działania, zwiększenie funkcjonalności oraz wydajności serwisu internetowego Webtechnika sp. z o.o. oraz określenie efektywności działań marketingowych podejmowanych przez Webtechnika sp. z o.o.

 

Nie wszystkie gromadzone w ten sposób informacje są danymi osobowymi, ponieważ nie wszystkie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika. Jednak możliwość zidentyfikowania danego użytkownika może zaistnieć, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z adresem e-mail użytkownika.

 

2.1. Pliki cookie

 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie portalu www.artoral.academy, korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które portal internetowy zapisuje na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika portalu.  Obecnie praktyka ta jest powszechnie stosowana w internecie i plikami cookies posługuje się zdecydowana większość stron internetowych. Korzystanie z ciasteczek umożliwia zapamiętanie preferencji użytkownika portalu (np. nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki itp.), co powoduje, że użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na www.artoral.academy.

 

2.2. Po co używamy plików cookie?

 

Portal Webtechnika sp. z o.o..pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 

- dopasowania zawartości strony internetowej www.artoral.academy do indywidualnych preferencji użytkownika,

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (statystyki te mają charakter anonimowy i pozwalają dostosować zawartość i wygląd portalu, a także na ich podstawie oceniana jest popularność strony).

 

2.3. Jak kontrolować pliki cookie?

 

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwis. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub np. na stronie www.allaboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

 

3. Widgety i aplikacje społecznościowe

 

Na stronie internetowej www.artoral.academy mogą znajdować się funkcje umożliwiające udostępnianie treści za pomocą portali społecznościowych stron trzecich, takich jak: przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wskazane portale społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na portalu www.artoral.academy. Dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich portali społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników tych aplikacji społecznościowych. Webtechnika sp. z o.o. nie odpowiada za wykorzystanie danych osobowych przez te aplikacje, a prowadzone za ich pomocą działania podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców tych aplikacji.

 

4. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

Webtechnika sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

 

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Webtechnika sp. z o.o., podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. W szczególności dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać:

 

- dostawcy usług i systemów informatycznych, z którymi współpracuje Webtechnika sp. z o.o.,

- dostawcy usług księgowych, z którymi współpracuje Webtechnika sp. z o.o.,

- dostawcy usług płatniczych,

- inne podmioty, którym Webtechnika sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów.

 

5. Opcje

 

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej www.artoral.academy nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Przesłanie określonych danych może być wymagane, jeśli użytkownik chce zapisać się na konferencję lub wydarzenie. Użytkownik odwiedzający www.artoral.academy może zostać zapytany, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na co można dobrowolnie wyrazić zgodę, bądź odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, np. newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania. W przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera, Webtechnika sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje czynności w celu usunięcia informacji na temat użytkownika.

 

6. Dostęp do danych i uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

- żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

- żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

- wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),

- żądania przeniesienia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

- cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Z powyższych praw możesz skorzystać składając stosowne oświadczenie Administratorowi danych osobowych i wysyłając je: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 77A, 10-601 Olsztyn, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: office@webtechnika.pl lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

 

7. Bezpieczeństwo i integralność danych

 

Webtechnika sp. z o.o. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Mimo to zdajemy sobie sprawę z tego, że całkowite zabezpieczenie danych przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dbamy o to, by dostęp do Twoich danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Wszystkie osoby, mające dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Co więcej, Webtechnika sp. z o.o. przechowuje dane osobowe tylko przez niezbędny okres czasu, wynikający bądź z wykonania umowy lub realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, albo do chwili zażądania przez użytkownika usunięcia takich informacji.

 

8. Postanowienia końcowe

 

Strona internetowa byy.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą Webtechnika sp. z o.o. i w związku z tym Webtechnika sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności. Zasady polityki prywatności innych stron internetowych mogą się różnić od Polityki Prywatności Webtechnika sp. z o.o.. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią polityk prywatności stosowanych na innych stronach internetowych.

 

Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych strony internetowej www.artoral.academy albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Webtechnika sp. z o.o. opublikuje na www.artoral.academy treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 13.06.2023 r.