Terms of service

Regulamin byy.pl

Webtechnika sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem serwisu byy.pl jest Webtechnika sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 18/6, 10-601 Olsztyn, NIP 7393934848, REGON 384986153, KRS 0000816758  zwana w dalszej części „Właścicielem”.

 2. byy.pl jest darmowym serwisem służącym do skracania adresów URL z możliwością wykupienia pakietów z dodatkowymi korzyściami.

 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część każdego użycia serwisu i obowiązują wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu byy.pl.

§ 2

Konto Użytkownika 

 1. Użytkownik ma możliwość stworzenia własnego konta, które zawiera dane: adres e-mail, nazwa użytkownika, imię, nazwisko oraz hasło.

 2. Każdy z Użytkowników ma możliwość zmiany hasła.

 3. Każdy z Użytkowników ma możliwość edycji swojego konta poprzez zmianę imienia, nazwisko, zdjęcia profilowego oraz adresu e-mail.

 4. Zabronione jest ustawianie obraźliwej nazwy użytkownika.

 5. Zabronione jest ustawianie obraźliwego zdjęcia profilowego.

§ 3

Korzystanie z systemu

 1. Użytkownik ma możliwość wklejenia adresu URL do serwisu w celu skrócenia adresu URL.

 2. Użytkownik po wykupieniu odpowiedniego pakietu premium, ma możliwość edycji:

  1. postfix,

  2. domeny,

  3. limitu wejść w dany skrócony adres URL,

  4. czasu aktywności danego skróconego adresu URL,

  5. długości skróconego adresu URL,

  6. historii skróconych adresów URL,

  7. edycji i usuwania istniejących skróconych adresów URL, które Użytkownik stworzył.

 3. Użytkownikowi zabrania się umieszczania niebezpiecznych i obraźliwych adresów URL.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność na adresy URL umieszczane przez Użytkowników.

§ 4

Płatności online

 1. Użytkownik ma możliwość płatności online przez system Tpay. 

 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay.

 3. Zakupiony pakiet premium zostanie przypisany do konta Użytkownika po zaksięgowaniu wpłaty przez Tpay.

 4. Za pośrednictwem serwisu można kupić jedynie pakiety premium w cenach podanych na stronie internetowej byy.pl, pod adresem: byy.pl

 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez serwis w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Uczestnik może złożyć reklamację w szczególności, gdy wystąpiła jedna z wymienionych poniżej okoliczności:

  1. Użytkownik otrzymał zły pakiet premium.

  2. Użytkownik nie otrzymał pakietu premium.

 3. Reklamacje powinny być kierowane na:

  1. adres siedziby Właściciela: Webtechnika sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 77a, 10-449 Olsztyn

  2. adres e-mail Właściciela: office@webtechnika.pl

 1. W celu usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane: imię, nazwisko oraz email konta Użytkownika, datę, opisanie przyczyny reklamacji, żądanie Użytkownika, preferowany sposób przekazania odpowiedzi.

 1. Przedstawienie danych wymienionych w ust. 5 powyżej nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy jednakże udzielenie odpowiedzi lub jej uwzględnienie reklamacji.

 2. Właściciel rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Właściciel z siedzibą w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 18/6, 10-601 Olsztyn, NIP 7393934848, REGON 384986153, KRS 0000816758

 2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, kontaktu z Uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia, dostępu do materiałów szkoleniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód. 

 3. Dane osobowe uczestnika mogą być ujawnione: 

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, 

  2. bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, 

  3. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Właściciela w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Organizatorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z organizatorem oraz zgodnie z jego poleceniami, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 

 4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane po skasowaniu konta w celach związanych z:

  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (co do zasady maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), 

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 7. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas rejestracji jest warunkiem zawarcia umowy korzystania z serwisu. W razie niepodania danych osobowych, Właściciel nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z dostępem do serwisu. 

 9. Dane osobowe podane przez Użytkownika  nie będą przedmiotem przetwarzania zautomatyzowanego (w tym w formie profilowania).


 

Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługa serwisu, przez Webtechnika sp z o.o.. z siedzibą w Olsztynie ul. Pstrowskiego 18/6 10-601 Olsztyn. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych